Hệ thống chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, thời gian đào tạo kéo dài 4,5 năm. Đối tượng của các hoạt động đào tạo Khoa Nội thất là sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành Thiết kế nội thất. Trong tương lai, ngoài phụ trách chương trình đào tạo cử nhân Nội thất, Khoa còn hướng tới hoàn thiện Đề án Mở mã ngành sau đại học đào tạo trình độ thạc sĩ Mỹ thuật ng dụng (Quyết định số 978/QĐ-ĐHKT-TH)  với mục tiêu bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Cùng với đội ngũ giảng viên là các tiến sĩ, thạc sĩ chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc – thiết kế nội thất đang nỗ lực hoàn thiện và phát triển chương trình đào tạo của khoa Nội thất.