Tên đơn vị: Khoa Nội thất

Địa điểm: Văn phòng khoa Nội thất, tầng 1, nhà Interior and Applied Art, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Quá trình thành lập: Khoa Nội thất trường ĐH Kiến trúc Hà Nội được thành lập từ năm 2021, trên cơ sở tách khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp. Cơ cấu khoa được cấu thành: Ban Lãnh đạo khoa, Hội đồng khoa học và Văn phòng khoa. Hiện Khoa có 2 bộ môn giảng dạy; 4 xưởng thiết kế; giảng viên các bộ môn chuyên ngành biên chế trong các xưởng bộ môn trực tiếp quản lý.

Đối tượng của các hoạt động đào tạo Khoa Nội thất:  sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành Thiết kế nội thất. Trong tương lai, ngoài phụ trách chương trình đào tạo cử nhân Nội thất, Khoacòn hướng tới hoàn thiện Đề án Mở mã ngành sau đại học đào tạo trình độ thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng (Quyết định số 978/QĐ-ĐHKT-TH)  với mục tiêu bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển theo hướng hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế của đất nước.

Đối tượng của các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của khoa là giáo trình, tài liệu giảng dạy, biên dịch tài liệu chuyên môn, các bài bài báo khoa học, tổng kết các công trình thực tế và các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ giảng dạy và chuyển giao công nghệ có tính ứng dụng liên quan đến các vấn đề về nội thất.

Phạm vi hoạt động đào tạo: Thành phố Hà Nội. Các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh khác.

Tính chất hoạt động: là đơn vị thuộc khối đào tạo đại học thực hiện 2 nhiệm vụ chính  là  đào tạo và  nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ đào tạo là ưu tiên. Các hoạt động khác như tuyển sinh, thu chi tài chính, quyết định tuyển dụng nhân sự, khen thưởng, kỷ luật … do nhà trường quyết định, không nằm trong hoạt động của Khoa.

 

FANPAGE KHOA NỘI THẤT