QUYỀN LỢI SINH VIÊN

 

 • Được nhận vào đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ điều kiện theo quyết định
 • Được tôn trọng, đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về học tập, rèn luyện, chính sách có liên quan đến sinh viên
 • Được tạo điều kiện học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học (tiếp cận phương tiện phục vụ học tập, thư viện, các công tác hội đoàn,…)
 • Được hưởng chính sách, xem xét nhận học bổng, khen thưởng
 • Được đóng góp ý kiến góp phần xây dựng và phát triển
 • Được cấp chứng chỉ, bảng điểm học tập rèn luyện và các giấy tờ liên quan khi đủ điều kiện tốt nghiệp

NHIỆM VỤ SINH VIÊN

 • Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảnh, chính sách pháp luật nhà nước. Điều lệ trường đại học và các quy chế nội quy của cơ sở giáo dục đại học

 • Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục, chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, rèn luyện…
 • Tôn trọng nhà giáo, cán bột quản lý, viên chức, nhân viên. Thực hiện lối sống văn minh
 • Giữ gìn và bảo vệ tài sản
 • Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của pháp luật