CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT – KHOA NỘI THẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH